Posts

Showing posts from July, 2022

Filling System-EB_Exam

Image
 Filling System-EB_Exam

மக்கள் வங்கி

Image
 மக்கள் வங்கி 

பிரபல ஊடக நிறுவனமான லேக் ஹவுஸிலிருந்து 300 ஊழியர்களை சுய விருப்பின் பேரில் பணியினை முடிவுறுத்த 600 மில்லியன் அவசியமாம்

Image
  பிரபல ஊடக நிறுவனமான லேக் ஹவுஸிலிருந்து 300 ஊழியர்களை சுய விருப்பின் பேரில் பணியினை முடிவுறுத்த 600 மில்லியன் அவசியமாம்